English

عنوان : كارگاه آموزش تعمیرتخصصی power
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ 
ساعت : ۱۰:۲۲:۳۲

 واحد آموزش مدیریت امور فناوری ،کارگاه آموزش تعمیر تخصصی  powerویژه کارکنان آن مدیریت را طی دو جلسه ،به صورت عملی در روز های 
 
  دوشنبه  وسه شنبه مورخ 95/10/13 و 95/10/14 در کارگاه آموزش، واقع در سالن اینترنت سایت قدیم برگزار نمود.


 

  

بازگشت           چاپ چاپ     
 
.:: مدیریت امور فناوری ::.