پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

کارکنان آموزش

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس مستقیم تصویر
آرزو رنجبر حیدری مسئول آموزش ۳۱۲۳۲۰۱۹ آرزو رنجبر حیدری
طاهره قاسمی درمیان کارشناس آموزش ۳۱۲۳۲۰۱۹ طاهره قاسمی درمیان

 

کارکنان بخش اداری                         

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس مستقیم تصویر
حسین میری مسئول دفتر   حسین میری
مهدی ترابی کارپرداز   مهدی ترابی
فرشته نوبهاری پور مسئول دبیرخانه   فرشته نوبهاری پور
نصرت رضایی ترشیزی مسئول کتابخانه ۳۱۲۳۲۰۱۸ نصرت رضایی ترشیزی
سجاد موسوی کارشناس دفتر نظارت   سجاد موسوی

 

کارشناسان گروه                      

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس مستقیم تصویر
احسان خانی کارشناس گروه مرمت 31232013 احسان خانی
قاسم شهرکی کارشناس آزمایشگاه گروه مرمت   قاسم شهرکی
مهدی سعیدی فرد کارشناس گروه مهندسی معماری 31232015 مهدی سعیدی فرد
مرضیه رزمی کارشناس گروه باستانشناسی 31232014 مرضیه رزمی
نجمه قاسم زاده کارشناس گروه مهندسی شهرسازی 31232016 نجمه قاسم زاده

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0