پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  عنوان دانشکده/پژوهشکده
  کشاورزی
  علوم
  دامپزشکی
  منابع طبیعی
  هنر و معماری
  فنی و مهندسی
  آب و خاک
  پژوهشکده کشاورزی
  پژوهشکده دام های خاص
  پژوهشکده تالاب هامون
  پژوهشکده زیست فناوری

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0