پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • EN


  درخواست خرید:

  1. ارائه درخواست واحد متقاضی به معاونت محترم مالی و اداری دانشگاه

  2. دریافت درخواست واحد مذکور از معاونت مالی اداری توسط امور فناوری

  3. بررسی درخواست در واحد سخت افزار

  4. ارائه لیست تجهیزات با توجه به استانداردها

  درخواست ارتقا:

  1. ارائه درخواست ارتقا توسط واحد مربوط به امور فناوری

  2. بررسی مشخصات رایانه مذکور

  3. ارائه لیست قطعات ( در صورت نیاز )

  درخواست نصب تجهیزات جدید:

  1. تماس تلفنی با دفتر امور فناوری 2235115

  2. اعزام تیم فنی برای نصب تجهیزات جدید

  درخواست رفع مشکلات سخت افزاری:

  1. تماس با دفتر امور فناوری 2235115

  2. اعزام تیم فنی برای بررسی و رفع عیب ظرف حداکثر یک روز کاری  *** در صورت نیاز به قطعه ، لیست قطعات مورد نیاز به واحد مربوطه ارسال خواهد شد.

  فرم ها و راهنماها

  راهنمای خرید تجهیزات
  استانداردهای سخت افزاری مورد نیاز واحدهای دانشگاه

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0