پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


      
  شرح وظایف مدیر کل امور مالی
  • انجام كليه امور مالي دانشگاه طبق مقررات .
  • دريافت و وصول درآمدها عمومي و اختصاصي دانشگاه.
  • تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات ذيربط.
  • رسيدگي به اسناد و سيستم هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات.
  • همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني دانشگاه.
  • نگهداري و تنظيم اسناد مالي .
  • رسيدگي به اسناد مالي دانشگاه از حيث تطابق مقررات و آئين نامه هاي مالي .
  • ...

  ارتباط با معاونت

  • پست الکترونیک :
  • شماره تماس: 31232055 - 054
  • شماره نمابر: 31232058 - 054
  • کانال تلگرام:
  دانشگاه زابل

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0