پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گروه آموزشی رشته / مقطع

معماری

  • مهندسی معماری (کارشناسی)
  • شهرسازی
  • مهندسی شهرسازی (کارشناسی)
  • باستان شناسی
  • باستان شناسی (کارشناسی)
  • مرمت آثار تاریخی
  • مرمت آثار تاریخی (کارشناسی)
  • DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0