پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گروه آموزشی رشته / مقطع
  • علوم پایه
  • پاتوبیولوژی
  • علوم درمانگاهی
  • بهداشت و کنترل مواد غذایی
  • علوم آزمایشگاهی دامپزشکی (کارشناسی ناپیوسته)
  • دامپزشکی (دکترای عمومی)
  • DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0