پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
رابطین پرتال
پست الکترونیکی شماره تماس واحد کاری نام و نام خانوادگی
--- ---- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی فاطمه الهی مقدم
---- 31232051 معاونت فرهنگی و اجتماعی مرضیه حداد
--- 31232300 معاونت دانشجویی جواد بردبار
sabershahraki@uoz.ac.ir --- معاونت پژوهشی و فناوری ماندانا صابر شهرکی
--- --- معاونت اداری و مالی ---
--- 32235481 پردیس خودگردان حجت سرگلزایی
--- --- دانشکده علوم پایه فضه شهرکی
---- --- دانشکده منابع طبیعی احسان صانعی
--- --- دانشکده کشاورزی فروزان حیدری
--- 31232015 دانشکده هنر و معماری سید سجاد موسوی
--- 31232026 دانشکده فنی و مهندسی حسینعلی ذولفقاری
saadatdariush@uoz.ac.ir --- دانشکده دامپزشکی داریوش سعادتی
--- --- دانشکده ادبیات و علوم انسانی سجاد یاری
--- --- دانشکده آب و خاک مجتبی شاهکرمی
n_khajeh@uoz.ac.ir 32251522 کتابخانه نجمه خواجه درگی
hmdekhajeh@uoz.ac.ir --- پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی حمیده خواجه
--- --- پژوهشکده کشاورزی محمدعلی کریمیان
--- 32224549 پژوهشکده دام های خاص محمود قزاقی
rahdari57@uoz.ac.ir --- پژوهشکده تالاب عبدالعلی راهداری
مدیریت امور فناوری: http://itm.uoz.ac.ir

 

 

 

رابطین اتوماسیون
پست الکترونیک شماره تماس واحد کاری نام و نام خانوادگی
--- 054-31232323 مدیریت امور فناوری واطلاعات فروغ بهزادی(مسئول اتوماسیون اداری)
--- 054-31232319 معاونت اداری و مالی مصطفی میر
--- 054-31232300 معاونت دانشجویی جواد بردبار
--- 054-31232050 معاونت فرهنگی طیبه حداد
--- 054-31232046 معاونت پژوهش و فناوری ملیحه نظری
--- 054-31232040 معاونت آموزشی فاطمه الهی مقدم
--- --- دانشکده کشاورزی محمد رضا جان زین
--- --- دانشکده آب و خاک مجتبی شاهکرمی
--- --- دانشکده هنر سید سجاد موسوی
--- 54-31232254 دانشکده دامپزشکی محبوبه احمدی
--- --- دانشکده فنی و مهندسی حسین میری
--- 054-31232190 دانشکده علوم پایه الهه کدخدا
---- --- دانشکده منابع طبیعی فاطمه بومری
--- 054-32235471 دانشکده ادبیات و علوم انسانی طاهره حداد
--- 054-32224516 کتابخانه نجمه خواجه
--- --- پژوهشکده زیست و فناوری حمیده خواجه
--- --- مجتمع آموزشی فاطمه فیروزیان ثانی
--- 054-32240696 آزمایشگاه مرکزی داود نادری
--- 054-31232233 دفتر نهاد رهبری ایمان نیکویان
hmdekhajeh@uoz.ac.ir --- پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی حمیده خواجه
--- --- پژوهشکده تالاب هامون علیرضا نورافر
مدیریت امور فناوری: http://itm.uoz.ac.ir

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0