English
دانشکده دامپزشکی زابل

استان سیستان و بلوچستان از لحاظ وسعت پهناورترین استان کشور است و تنوع آب و هوا و موقعیت خاص جغرافیایی امکان تولیدات متنوع کشاورزی و دامی را از دیرباز در این استان فراهم آورده است . با توجه به جمعیت دامی فراوان گشایش دانشکده دامپزشکی در این استان ضرورت داشت. هدف از تأسیس این دانشکده تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر جهت تولید علم و ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم دامپزشکی و حفظ، توسعه و تأمین بهداشت می باشد.
گشایش دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل در سال 1386 فراهم گردید که موافقت اصولی آن در همان سال و موافقت قطعی آن در سال 1387 از سوی شورای گسترش آموزش عالی صادر گردید. ...

ادامه

اخبار و رخدادها
راه اندازی مجله "تازه ها در میكروب شناسی دامپزشكی"
مجله تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی راه اندازی شد.
   

دانشجویان
پژوهش
لینک های مفید
پیوندها
V3.9.8.211