English
دانشکده دامپزشکی زابل

استان سیستان و بلوچستان از لحاظ وسعت پهناورترین استان کشور است و تنوع آب و هوا و موقعیت خاص جغرافیایی امکان تولیدات متنوع کشاورزی و دامی را از دیرباز در این استان فراهم آورده است . با توجه به جمعیت دامی فراوان گشایش دانشکده دامپزشکی در این استان ضرورت داشت. هدف از تأسیس این دانشکده تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر جهت تولید علم و ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم دامپزشکی و حفظ، توسعه و تأمین بهداشت می باشد.
گشایش دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل در سال 1386 فراهم گردید که موافقت اصولی آن در همان سال و موافقت قطعی آن در سال 1387 از سوی شورای گسترش آموزش عالی صادر گردید. ...

ادامه

اخبار و رخدادها
طراحی لوگوی دانشكده
طی مسابقه ای که برای طراحی لوگوی دانشکده دامپزشکی برگزار شد، طرح ارائه شده توسط آقای فاروق سارانی (دانشجوی دکتری عمومی دام‍پزشکی) حائز رتبه اول شد و به عنوان لوگوی دانشکده دامپزشکی انتخاب شد.
راه اندازی نشریه علمی دانشكده
دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، با هدف انتشار آخرین دست آوردهای علمی، نشریه ای را تحت عنوان "تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی" راه اندازی نموده است.
   

دانشجویان
پژوهش
لینک های مفید
پیوندها
V3.9.8.211