دوشنبه, 7 آذر 1401
  • راهنمای تلفن دانشگاه
  • آدرس پست الکترونیکی:     info@uoz.ac.ir
  • آدرس پردیس 1:                زابل- کیلومتر دو جاده بنجار
    کد پستی:                         35856-98613
  • آدرس پردیس 2 :               زابل- میدان جهاد- خیابان شهید مفتح
    کد پستی:                        73831-98616
  • صندوق پستی:                 538-98615
گروه دورانV5.6.1.0