جمعه, 24 مرداد 1399
آدرس عنوان ردیف
http://eform.uoz.ac.ir سامانه ورود اطلاعات 1
http://prochesta.uoz.ac.ir/ سامانه مدیریت پژوهش 2
http://118.uoz.ac.ir سامانه راهنمای تلفن 3
http://azmoon.uoz.ac.ir سامانه آزمون مجازی 4
http://edu.uoz.ac.ir سامانه رزرو کلاس 5
http://webs.uoz.ac.ir سامانه درخواست وبگاه ها 6
http://profile.uoz.ac.ir/cv/ سامانه رزومه اساتید 7

گروه دورانV5.6.1.0