جمعه, 24 مرداد 1399
آدرس عنوان ردیف
http://www.uoz.ac.ir دانشگاه ملّی زابل 1
http://itm.uoz.ac.ir مدیریت فناوری اطلاعات 2
http://lib.uoz.ac.ir کتابخانه مرکزی 3
http://af.uoz.ac.ir معاونت اداری و مالی 4
http://rt.uoz.ac.ir معاونت پژوهشی و فناوری 5
http://cs.uoz.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی 6
http://stu.uoz.ac.ir معاونت دانشجویی 7
http://aca.uoz.ac.ir معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 8
http://agr.uoz.ac.ir دانشکده کشاورزی 9
http://sc.uoz.ac.ir دانشکده علوم 10
http://vet.uoz.ac.ir دانشکده دامپزشکی 11
http://nr.uoz.ac.ir دانشکده منابع طبیعی 12
http://art.uoz.ac.ir دانشکده هنر و معماری 13
http://eng.uoz.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 14
http://lit.uoz.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی 15
http://ws.uoz.ac.ir دانشکده آب و خاک 16
http://pardis.uoz.ac.ir پردیس خودگردان دانشگاه 17
مدیریت امور فناوری: http://itm.uoz.ac.ir

گروه دورانV5.6.1.0