جمعه, 16 خرداد 1399

    معرفی مدیریت امور پژوهشی

     اداره کل امور پژوهشی به عنوان مرکز اجرایی فعالیت‌های ستادی در معاونت پژوهشی و فناوری، نقش محوری در تبیین ساختار و گردش جریان‌های پژوهشی در دانشگاه را بر عهده دارد.

    گروه دورانV5.6.1.0