پنج‌شنبه, 2 بهمن 1399
نمابر شماره داخلي شماره تماس عنوان
31232250 2250 31232250 رياست دانشکده
--- 2-2251 2-31232251 معاونت آموزشي
--- 2255 31232255 آموزش
--- 2253 31232253 گروه علوم پايه
--- 2254 31232254 گروه پاتوبيولوژي
--- 2272 31232272 گروه علوم درمانگاهي
--- 2266 31232266 گروه بهداشت و کنترل مواد غذايي
--- 2275 31232275 آزمايشگاه بافت
--- 2276 31232276 آزمايشگاه تغذيه
--- 2284 31232284 آزمايشگاه بيوشيمي
--- 2285 31232285 آزمايشگاه ميکروبيولوژي

توضیحات خود را اینجا بنویسید

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

گروه دورانV5.6.1.0