کارشناسان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۰

شماره تماس داخلی:

۲۰۸۰

عباسعلی بشیری
معاون مدیر روابط عمومی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۱

شماره تماس داخلی:

۲۰۸۱

حسین نوری
کارشناس طراحی و گرافیک

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۰

شماره تماس داخلی:

۲۰۸۰

احسان بهنیـا
کارشناس سمعی و بصری

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۰

شماره تماس داخلی:

۲۰۸۰

ابوالفضل جدیدالاسلامی
کارشناس سمعی و بصری

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۱

شماره تماس داخلی:

۲۰۸۱

مهران شکوهی نیا
کارشناس سمعی و بصری